LINKS & RESOURCES

To order Master Yuantong Liu & Professor Dr. Pang's English translated books, magazines, CDs, DVDs contact:
ZHINENG QIGONG USA


Additional Resources:

MASTER XIE CHUAN


MASTER YUANTONG LIU


CHINA CERTIFIED ZHINENG QIGONG TEACHERS


HUNYUAN QI THERAPY


LUKE CHAN


SOULCALL GLOBALTOP